Available courses

ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง

ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง

ศึกษา  เลือกปฏิบัติ  การอ่านเนื้อหาสาระที่เป็นพื้นฐานทางช่างอุตสาหก...
Course

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือ การเป็นพลเ...
Course

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน

ปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านเรื่องต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน จากสื่อสิ่ง...
Course

ภาษาไทยพื้นฐาน

ภาษาไทยพื้นฐาน

เกิดมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ตามหลักไวยกรณ...
Course

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น(สมชาย)

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น(สมชาย)

คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้อ...
Course

ความแข็งแรงของวัสดุ สำเนา 1

ความแข็งแรงของวัสดุ สำเนา 1

ศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่า...
Course

โปรแกรมซีเอ็นซี

โปรแกรมซีเอ็นซี

     ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องมือกลที่ควบคุ...
Course

งานวัดละเอียด

งานวัดละเอียด

   ศึกษาเกี่ยวกับชนิด  หน้าที่ การใช้และการบำรุ...
Course

ความแข็งแรงของวัสดุ

ความแข็งแรงของวัสดุ

ศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่า...
Course

งานบริการคอมพิวเตอร์

งานบริการคอมพิวเตอร์

          ศึกษาและปฏิบัติ  การประกอบ  ติดตั้ง  ทดสอบ และตรวจซ่อมเคร...
Course

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายรายวิชา    ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องมือและการวัดอิ...
Course

วงจรพัลส์และสวิตซิ่ง

วงจรพัลส์และสวิตซิ่ง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปร่างสัญญาณไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ วงจรลดรูป...
Course

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (นิยม)

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (นิยม)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบและหน้าที่ในส่วนต่างๆ ขอ...
Course

การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System design)

การออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical System design)

       ศึกษาเกี่ยวกับกฎมาตรฐานทางไฟฟ้า การคำนวณ ออกแบบ การติดตั้งระ...
Course

การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร(อ.ประพันธ์)

การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร(อ.ประพันธ์)

งานติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคารได้แก่มาตรฐาน  เครื่องมือและอุปกรณ์ การปั...
Course

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (อ.สิริศักดิ์)

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (อ.สิริศักดิ์)

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าอิ-เล็กทรอนิกส...
Course

วิชาความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

วิชาความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

        จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้  ...
Course

พื้นฐานงานปูน

พื้นฐานงานปูน

              1. มีความเข้าใจหลักการก่ออิฐและฉาบปูนในรูปแบบต่า...
Course

การบัญชีเบื้องต้น2 (วินัย)

การบัญชีเบื้องต้น2 (วินัย)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับก...
Course

การบัญชีเบื้องต้น2(สุพรรษา)

การบัญชีเบื้องต้น2(สุพรรษา)

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของสินค้า  การบันทึ...
Course

โปรแกรมกราฟิก (ครูทิพย์สุดา)

โปรแกรมกราฟิก (ครูทิพย์สุดา)

Course

การสร้างเว็บไซต์ (ครูทิพย์สุดา)

การสร้างเว็บไซต์ (ครูทิพย์สุดา)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ กา...
Course

โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติเพื่องานวิจัย

โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติเพื่องานวิจัย

คำอธิบายรายวิชา         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคำนวณค่าสถิต...
Course

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมระบบเครือข่าย...
Course