Available courses

โปรแกรมสถิติเพื่องานวิจัย

โปรแกรมสถิติเพื่องานวิจัย

Course

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

Course

งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์

งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์

Course

ความแข็งแรงของวัสดุ

ความแข็งแรงของวัสดุ

Course

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

Course

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Course

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

Course

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน

การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน

Course

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

Course